Nhân sự

Nhân sự

CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT STT DANH MỤC SỐ LƯỢNG SỐ NĂM CÔNG TÁC I ĐẠI HỌC   10 năm 1 Kỹ sư cầu đường 2   1 1 2 Kỹ sư xây dựng 20 7 9 4 3 Cử nhân tài chính 4 1 3   4 Cử nhân kinh tế 2   2   5 Kỹ sư Cơ khí 2     2 6 Kỹ sư Thiết kế kết cấu 8 4 4   Tổng cộng 38 21 14 6 CÔNG NHÂN KỸ THUẬT STT PHÂN LOẠI NGÀNH…

Xem chi tiết